Termeni si conditii Ego Imobiliare

Termeni si conditii

 INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. ȘI POLITICĂ PRIVIND COOKIE - URI

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

OPERATORUL
Societatea EGO IMOBILIARE având sediul în Mun. Cluj-Napoca, Jud Cluj, Aleea Stadionului, nr.2, J12/2731/2013, CUI: 32201029, denumita in continuare: „EGO IMOBILIARE”
Persoană de contact: Horatiu Bodea
SCOPUL POLITICII - Politica de protecția datelor cu caracter personal întocmită de societatea EGO IMOBILIARE are ca scop informarea persoanelor vizate asupra cadrului general de prelucrare a datelor cu caracter personal precum și pentru asigurarea conformității cu normele și regulamentele în vigoare incidente.
- În acest sens, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, EGO IMOBILIARE asigură:
• Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate ale căror date sunt colectate de către societate și ale angajaților săi, în conformitate cu prevederile legale;
• Respectarea principiilor de protecția datelor în activitățile operaționale ale societății;
• Transparența în legătură cu categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul EGO IMOBILIARE, precum și în legătură cu scopurile prelucrărilor;
• Respectarea drepturilor persoanelor vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în cele ce urmează „ANSPDCP”), și nu în ultimul rând, dreptul de a se adresa justiției;
• Implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice protejate prin prevederile legale incidente.
- Orice informare sau solicitare în legătură aspectele privind protectia datelor cu caracter personal urmeaza a fi sesizată în scris societății la adresa de e-mail horatiu.bodea@egoimobiliare.ro; și/sau prin înregistrarea acesteia la sediul societății.
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Politicile întocmite de EGO IMOBILIARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal respectă următoarelor documente:
- REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – în cele ce urmează „Regulamentul”;
- Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal, republicată si actualizată conform Legii 129/2018;
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
- Legislația secundară – decizii ANSPDCP.

CATERGORII DE PERSOANE VIZATE /DATE PRELUCRATE DE SOCIETATEA EGO IMOBILIARE Societatea EGO IMOBILIARE poate prelucra datele cu caracter personal descrise mai jos care privesc următoarele categorii de persoane vizate:
- Clienți: nume, prenume, date carte de identitate, CNP, adresă e-mail, număr de telefon;
- Salariații: nume, prenume, data nașterii, domiciliu, e-mail, număr de telefon, date sensibile;
- Colaboratori (specialiști IT, prestatori de servicii juridice, de audit, etc.) nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon ale reprezentanților colaboratorilor si/sau colaboratorilor cu care societatea intră în contact și/sau în raporturi contractuale și care susțin și contribuie la desfășurarea activității societății;
PRINCIPIILE PRELUCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Colectarea, prelucrarea, stocarea datelor cu caracter personal de către societatea se supune următoarelor PRINCIPII:
- Legalitate, echitate și transparență – datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
- Limitări legate de scop – datele vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
- Reducerea la minimum a datelor – datele vor fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
- Exactitate – datele vor fi exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
- Limitări legate de stocare – datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
- Integritate, disponibilitate și confidențialitate – datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;
- Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar societatea va fi responsabilă să demonstreze această respectare.
TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
EGO IMOBILIARE urmărește efectuarea prelucrărilor de date cu îndeplinirea următoarelor condiții de legalitate, după caz:

- Executarea/Încheierea unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” – în raporturile cu clienții, în raport cu colaboratorii/furnizorii persoane fizice autorizate sau persoane fizice reprezentanți legali/convenționali ai persoanelor juridice cu care societatea încheie un contract, respectiv cu salariații;

- Obligație legală - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine EGO IMOBILIARE (Art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care să îi revină operatorului” – în raporturile cu clienții, colaboratorii, furnizorii, salariații;

- Interes vital - prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice (Art. 6 alin. 1 lit. d din Regulament „prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice” – în raport cu angajații și/sau colaboratorii/furnizării în eventuale situații de urgență în care aceștia nu au posibilitatea exprimării consimțământului, cum ar fi ivirea unui incendiu, stări de urgență, cutremur, orice alte situații asemănătoare.

- Interese legitime - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de EGO IMOBILIARE sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal” – în raport cu vizitatorii paginii de internet, clienții, colaboratorii și furnizorii societății;

SCOPUL PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SI DETINATARII DATELOR PRELUCRATE a) Realizarea procesului de recrutare, selectare candidat pentru încheierea unei colaborări, încheierea și derularea unui contract de muncă.
Datele prelucrate se transmit către următorii destinatari: ITM, ANAF, AOJFM, Casa de pensii, CNAS etc.
b) Comunicarea de raspunsuri personalizate la solicitarile potentialilor Clienti ai EGO IMOBILIARE de oferte de servicii de intermediere.
EGO IMOBILIARE colecteaza datele cu caracter personal prin comunicarea acestora benevol de catre Clienti in cadrul solicitarilor acestora de prestare de servicii de intermediere realizate fie telefonic, fie prin e-mail fie prin trimiterea formularului completat direct de pe site-ul societatii www.egoimobiliare.ro, sau on-line prin pagina de Facebook a Societatii si/sau a chat-ului acesteia.
Pe baza solicitarii de transmitere de oferte de catre Clienti, EGO IMOBILIARE prin intermediul Softului Imobiliar CMR ce cuprinde baza de date a agentiei imobiliare si a aplicatiei atașate aceestui soft descrise la adresa www.web2sms.ro, comunica Clientului folosind adresa acestuia de e-mail si numarul sau de telefon, raspunsuri la solicitarile adresate, personalizate si customizate.
c) Indeplinirea obligatiilor legale in materie fiscala, întocmirii evidențelor contabile/ financiare: –întocmirea actelor contabile și financiare obligatorii în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților și Legii nr. 82/1991 a contabilității in raporturile cu Clientii/colaboratorii (contracte, facturi proforme, facturi fiscale); plata drepturilor bănești și a contribuțiilor la bugetul de stat pentru salariați, îndeplinirea obligaților legale avute în considerarea calității de angajator,
Datele prelucrate se transmit către următorii destinatari: ANAF, societăților de audit, avocaților, societății care se preocupă de contabilitate, experților în fiscalitate etc.
d) In scopul de a realiza reclamă / marketing / publicitate - pentru promovarea serviciilor comercializate, informarea Clientilor cu privire la oferte ale Agentiei imobiliare, desfasurarea unor campanii de marketing eficiente acsate pe un segment de clienti tintă, EGO IMOBILIARE poate utiliza datele de contact ale Clientilor/Colaboratorilor sai (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail).
DURATA DE STOCARE A DATELOR PRELUCRATE
În vederea scopurilor menționate la punctele A, B, C, D, descrise mai sus EGO IMOBILIARE va prelucra Datele pe parcursul relației cu Persoana Vizată pana la incetarea raporturilor contractuale, incasarea efectiva a comisionului sau pe perioada impusă de prevederile legale.

Ulterior încheierii operațiunilor de Prelucrare a Datelor, în scopurile pentru care au fost colectate, documentele care contin date cu caracter personal intocmite pentru indeplinirea obligatiilor legale vor fi arhivate de către EGO IMOBILIARE si pastrate fizic la sediul Societatii pe perioada prevazuta de lege in functie de specificul lor. Astfel Contractele de servicii de intermediere si facturile fiscale emise in baza acestora cat si dovezile de plata aferente se vor pastra conform prevederilor Legii contabilitatii si a Ordinului 2634/2015.

Restul datelor personale prelucrate de EGO IMOBILIARE (numere de telefon, adrese de e-mail ale Clientilor/Colaboratorilor) se vor sterge intr-un termen de 1 an de la data incetarii raporturilor contractuale dintre EGO IMOBILIARE si respectivul Client/colaborator, respectiv de la data incasarii efective a comisionului sau. In acest sens o data pe an EGO IMOBILIARE prin grija administratorului sau va intocmi Procese verbal privind stergerea datelor cu caracter personal aferente raporturilor contractuale incetate si predarea documentelor ce contin date cu caracter personal catre fosti Clienti/Colaboratori.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ➢ Dreptul la informare – art. 13-14 din Regulament
a) Informații care se furnizează în cazul în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată.
În situația în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, EGO IMOBILIARE, la momentul incheierii unui contract de prestari servicii/de colaborare cu persoana vizata furnizează acesteia, toate informaţiile următoare:
- identitatea şi datele de contact ale EGO IMOBILIARE şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
- datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
- în cazul în care prelucrarea se face în scopul intereselor legitime urmărite de EGO IMOBILIARE sau de o terță parte, interesele legitime urmărite de EGO IMOBILIARE sau de o parte terţă;
- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
- dacă este cazul, intenţia EGO IMOBILIARE de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor în baza unor garanții adecvate descrise de Regulament, sau a unor reguli corporatiste, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

Suplimentar faţă de informaţiile menţionate mai sus, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, EGO IMOBILIARE furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:
- perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- existenţa dreptului de a solicita EGO IMOBILIARE, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
- atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plângere în faţa ANSPDCP;
- dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
- existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă EGO IMOBILIARE intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, EGO IMOBILIARE furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

Regulile mai sus enumerate NU se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

b) Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată.
În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, EGO IMOBILIARE furnizează persoanei vizate la momentul incheierii unui contract de prestari servicii/de colaborare cu persoana vizata următoarele informaţii:
- identitatea şi datele de contact ale EGO IMOBILIARE şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
- datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
- categoriile de date cu caracter personal vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
- dacă este cazul, intenţia EGO IMOBILIARE de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor în baza unor garanții adecvate descrise de Regulament, sau a unor reguli corporatiste, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

Suplimentar acestor informații, EGO IMOBILIARE furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:
- perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- în cazul în care prelucrarea se face în scopul intereselor legitime urmărite de EGO IMOBILIARE sau de o terță parte, interesele legitime urmărite de EGO IMOBILIARE sau de o parte terţă;
- existenţa dreptului de a solicita EGO IMOBILIARE, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
- atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plângere în faţa ANSPDCP;
- sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
- existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
*
EGO IMOBILIARE furnizează informaţiile menţionate astfel:
(i) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
(ii) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată si/sau incheierea unui contract de furnizare de servicii de intermediere cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
(iii) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

Dacă EGO IMOBILIARE intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, EGO IMOBILIARE furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

Regulile mai sus enumerate NU se aplică dacă şi în măsura în care:
(i) persoana vizată deţine deja informaţiile;
(ii) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute de Regulament;
(iii) obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, EGO IMOBILIARE ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
(iv) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră EGO IMOBILIARE şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
(v) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

➢ Dreptul de acces – art. 15 din Regulament
Orice Persoana vizata are dreptul de a obține de la EGO IMOBILIARE, atunci când aceasta acționează in calitatea sa de Operator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar in caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la:
- scopurile prelucrării;
- categoriile de date vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
- acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării;
- dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP;
- daca datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
- existența unui proces decizional automatizat, precum și informații pertinente privind logica utilizată și importanța preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

➢ Dreptul la rectificare – art. 16 din Regulament
Persoana vizată are dreptul de a obține de la EGO IMOBILIARE în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

➢ Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – art. 17 din Regulament
Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar EGO IMOBILIARE va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:
- datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea (in situatia in care prelucrarea s-a bazat pe consimtanantul persoanei vizate);
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- persoana vizata își exercita dreptul la opoziție în condițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor;
- datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale EGO IMOBILIARE;
- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor in condițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor;

EGO IMOBILIARE, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele condiții:
- prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
- prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile EGO IMOBILIARE;
- prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
- prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

➢ Dreptul la restricționarea prelucrării – Art. 18 din Regulament
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea EGO IMOBILIARE, în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
- persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite EGO IMOBILIARE să verifice exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- EGO IMOBILIARE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale EGO IMOBILIARE prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Excepții de la restricționare. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată potrivit regulilor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrare numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui Stat Membru.
Informarea persoanei vizate. EGO IMOBILIARE informează persoana vizată, înainte de ridicarea restricției de prelucrare, asupra faptului că a obținut restricționarea.
Informarea persoanelor cărora le-au fost divulgate datele. EGO IMOBILIARE comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. EGO IMOBILIARE informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

➢ Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 din Regulament
Persoana vizată are dreptul de:
- a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat EGO IMOBILIARE într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și
- a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea EGO IMOBILIARE căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Precizam ca in prezent prelucrarea datelor persoanelor vizate de catre EGO IMOBILIARE nu se realizeaza prin mijloace automate.

➢ Dreptul la opoziție – art. 21 din Regulament
Persoana vizată are dreptul:
- de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
- de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop;
- de a se opune prelucrării datelor care o privesc, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 din Regulament, cu excepția situației când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

➢ Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – Art. 22 din Regulament
EGO IMOBILIARE oferă persoanelor fizice garanții împotriva riscului ca o decizie potențial dăunătoare să fie luată fără intervenția umană.
Riscul asigurat se produce numai în situația în care o decizie este bazată exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
EGO IMOBILIARE NU prelucrează date cu caracter personal prin mijloace automate si nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor.

 

 

 

SOLUȚIONAREA CERERILOR FORMULATE DE PERSOANELE VIZATE
Formularea cererii: Persoanele vizate formulează cererile de acordare informații și/sau aferente drepturilor acestora stabilite în temeiul Regulamentului, în scris. Cererile se depun la registratura EGO IMOBILIARE sau se transmit pe adresa de e-mail horatiu.bodea@egoimobiliare.ro ; EGO IMOBILIARE va ține evidența cererilor înregistrate. Persoana vizată care formulează cererea trebuie să menționeze în cuprinsul acesteia modalitatea în care dorește să primească răspunsul (scris – email/poștă), respectiv să indice datele de contact în acest sens.

Modalitate de furnizare informații. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. EGO IMOBILIARE va aprecia asupra modalității în care se impune furnizarea informațiilor.

Lipsa obligației de păstrare, obținere, prelucrare a informațiilor. În situația în care scopurile pentru care EGO IMOBILIARE prelucrează date cu caracter personal nu necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către EGO IMOBILIARE, societatea nu are obligaţia de a păstra, obţine sau prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana vizată în scopul unic al respectării Regulamentului.

Neidentificarea persoanei vizate. În cazurile mai sus menționate, EGO IMOBILIARE poate demonstra că nu este în măsură să identifice persoana vizată. EGO IMOBILIARE informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este posibil. În astfel de cazuri, prevederile referitoare la: dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), NU se aplică, cu excepţia cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale în temeiul respectivelor articole, oferă informaţii suplimentare care permit identificarea sa.

În contextul prezentat supra, EGO IMOBILIARE nu refuză să dea curs cererii persoanei vizate de a-şi exercita drepturile enunțate, cu excepţia cazului în care EGO IMOBILIARE demonstrează că nu este în măsură să identifice persoana vizată.

Termen de soluționare a cererilor. EGO IMOBILIARE, prin persoana cu competențe în acest sens din cadrul societății, soluționează cererea și furnizează persoanei vizate, dacă este cazul, informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri formulate în considerarea drepturilor mai sus-enumerate, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.

Prelungirea perioadei. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. EGO IMOBILIARE informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Neadoptarea unor măsuri. În situația în care EGO IMOBILIARE nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, aceasta informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Gratuitatea furnizării informațiilor. Informaţiile furnizate în considerarea dreptului la informare, mai sus detaliate, şi orice comunicare şi orice măsuri luate în considerarea drepturilor persoanelor vizate mai sus abordate, sunt oferite gratuit.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, EGO IMOBILIARE poate:
- fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
- fie să refuze să dea curs cererii.

Existența unor îndoieli cu privire la indentitatea titularului cererii. Dacă EGO IMOBILIARE are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea referitoare la drepturile deținute și dezvoltate în cuprinsul prezentei, EGO IMOBILIARE poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Pictograme standardizate. Informaţiile care urmează să fie furnizate persoanelor vizate în baza cererilor în discuție pot fi furnizate în combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.
TRANSFERUL DE DATE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN EGO IMOBILIARE nu operează transferul datelor cu caracter personal prelucrare în afara SEE.

În situația în care EGO IMOBILIARE va opera un astfel de transfer în viitor, transferul de date cu caracter personal către un stat terț va putea avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul asigură un nivel de protecție adecvat.

Transferul de date către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de Regulament este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale Persoanelor vizate. Aceste garanții vor fi stabilite de EGO IMOBILIARE în contracte încheiate cu angajații/clienții/furnizorii/colaboratorii către care se va realiza transferul Datelor.
SECURITATEA ACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

INCIDENTE DE SECURITATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR EGO IMOBILIARE aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea datelor pe pagina oficială de internet și pe pagina oficială de Facebook ale societății, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate.

EGO IMOBILIARE implementează politici de securitate a informației care prezintă principiile de securitate și măsurile care trebuie respectate in cadrul societății pentru a menține siguranța informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, a procesărilor și a sistemelor informatice la un nivel adecvat.
Incidentul în domeniul protecției datelor, stocate sau transmise, reprezintă orice eveniment care afectează confidențialitatea, integritatea sau disponibilitatea acestor date. În principal, constituie incident de protecția datelor:
- pierderea, sustragerea, înlocuirea, alterarea sau distrugerea neautorizata ori accidentala a datelor;
- modificarea neautorizată și nejustificată a datelor;
- accesul neautorizat la mediile pe care sunt stocate date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII DESPRE COOKIE-URI

CE ESTE UN COOKIE?
Un cookie este un mic fișier text pe care un site web îl stochează pe PC-ul dvs., pe telefon sau pe orice alt dispozitiv, cu informații despre navigarea pe pagina de internet a societății. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita navigarea și a o face mai ușor de utilizat și nu dăunează computerului/telefonului. Această Politică folosește termenul general de "cookie-uri" deoarece acestea sunt principala metodă pentru stocarea informațiilor utilizate de această pagină de internet, dar spațiul de "Stocare Locală" al browser-ului este, de asemenea, utilizat în aceleași scopuri ca și cookie-urile. Toate informațiile incluse în această secțiune sunt, de asemenea, valabile pentru această "Stocare Locală".

CE SUNT COOKIE-URILE FOLOSITE PE PAGINA DE INTERNET A SOCIETĂȚII?
Cookie-urile reprezintă o parte esențială a funcționării paginii oficiale de internet a societății. Scopul principal al cookie-urilor este de a vă îmbunătăți experiența de navigare. De exemplu, ele sunt folosite pentru a ne aminti preferințele (limba, zona etc.) în timpul navigării și vizitelor viitoare. Informațiile colectate de fișierele cookie ne permit, de asemenea, să îmbunătățim pagina de internet prin estimarea numerelor și tiparelor de utilizare, adecvarea paginii de internet la interesele individuale ale utilizatorilor, căutări mai rapide etc.
În unele cazuri, dacă am obținut în prealabil consimțământul dvs. informat, este posibil să folosim cookie-uri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obține informații care ne permit să vă prezentăm, fie de pe pagina noastră de internet, fie de pe pagini de internet terțe sau prin orice alt mijloc, publicitate pe baza analizei obiceiurilor dvs. de navigare.

CARE ESTE DURATA DE VIAȚĂ A COOKIE-URILOR?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia în funcție de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:
- Cookie-uri de sesiune - cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browser-ul;
- Cookie-uri persistente / fixe - cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

CARE SUNT COOKIE-URILE CARE NU SUNT FOLOSITE PE PAGINA DE INTERNET A SOCIETĂȚII? Nu stocăm informații personale sensibile, cum ar fi adresa dvs. etc. în cookie-urile pe care le folosim.

CINE FOLOSEȘTE INFORMAȚIILE STOCATE ÎN COOKIE-URI?
Informațiile stocate în cookie-urile de pe pagina noastră de internet sunt utilizate exclusiv de noi, cu excepția celor identificate mai jos ca "cookie-uri terță parte", folosite și gestionate de entități externe pentru a furniza serviciile solicitate de noi, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a experienței utilizatorului când navighează pe pagina noastră de internet. Principalele servicii pentru care se utilizează aceste "cookie-uri terță parte" sunt obținerea de statistici de acces.

CUM POT EVITA UTILIZAREA COOKIE-URILOR PE ACEST SITE?
Dacă preferați să evitați utilizarea cookie-urilor în această pagină de internet, ținând cont de limitările descrise mai sus, trebuie mai întâi să dezactivați utilizarea cookie-urilor în browser-ul dvs. și apoi să ștergeți Cookie-urile salvate în browser-ul asociat acestui site web. Puteți utiliza această opțiune pentru a împiedica utilizarea cookie-urilor în orice moment.

Ultimele noutati

Apartamente noi numa' bune de inchiriat După cum bine știi, în Cluj-Napoca se construiește mult. Mai mult decât atât, se construiește frumos și cu grijă, iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor pieței. Dacă ești în căutarea unui apartament spa5 » Citeste articolul

10 idei noi-noute pentru a-ti amenaja caminul Toți vrem o casă frumoasă, cu care să ne mândrim. Sau aproape toți. Însă, de la vis la realitate mai sunt câțiva pași de făcut și câțiva meșteri de supravegheat. Nu vreau să înțelegi că e musai s » Citeste articolul

Complex rezidential nou sau bloc vechi? Una dintre cele mai importante decizii pe care le luăm în viață este locul în care vom locui. După răspunsul la prima întrebare, „casă sau apartament?”, vine momentul să alegem între o construcție nouă sau una veche. Da » Citeste articolul

EGO IMOBILIARE SRL deruleaza activitatea proiectului "Diversificarea activitatii prin achizitionarea de utilaje tehnologice in cadrul EGO IMOBILIARE SRL" Cod SMIS 134849, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitii 2.1: "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri". Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o perioada de implementare este de 44 de luni, respectiv 01.07.2019-28.02.2023 si o valoare totala de 709.621,99 lei. Finantarea nerambursabila acordata este in valoare de 475.520,80,00 lei, din care 404 .192,68lei din FEDR, Contract de Finantare Nr. 7183/20.10.2020.

Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea miccrointreprinderii S.C. EGO IMOBILIARE SRL prin diversificarea activitatii existente in domeniul Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Achizitionarea unor echipamente eficiente energetic, de ultima generatie, contribuind astfel la dezvoltarea durabila, la protectia mediului si la bunastarea comunitatii locale - miniexcavator pe senile (1 buc) si buldoexcavator (1 buc)
  • Cresterea locurilor de munca cu 5 locuri din randul persoanelor din comunitatea locala, si mentinerea acestora.
  • Respectarea principiilor egalitatii de sanse prin angajarea unei persoane apartinand unei categorii defavorizate.

Proiectul de investitii va fi implementat in Loc. Gura Humorului, Bucsoita, Jud. Suceava.

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro. Detalii privind elementele obligatorii de identitate vizuala se regasesc in Manualul de Identitate Vizuala a Regio 2014-2020, in vigoare."